آخرین اخبار شرکت

 • گواهی ISO9001:2008
 • گواهی HSE
 • تقدیرنامه - پست 63/20 کیلوولت مینادشت
 • تقدیرنامه - پست 63/20 کیلوولت جندق
 • تقدیرنامه - پست 63/20 کیلوولت انارک
 • تقدیرنامه برترین پیمانکار سال 92-91 برق منطقه ای اصفهان
 • تقدیرنامه - 3 پست کهنوج، اسلام آباد و صولان - برق منطقه ای کرمان
 • تقدیرنامه - برترین پیمانکار سال 89 شرکت توزیع برق شمال استان کرمان
 • تقدیرنامه - توزیع شمال استان کرمان
 • تقدیرنامه - برق منطقه ای کرمان
 • تقدیرنامه - توزیع برق شمال استان کرمان
 • تقدیرنامه - توزیع جنوب استان کرمان

 

    برخی از کارفرمایان ما: