با آغاز سال ۱۳۹۷، مراسمی جهت تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان شرکت در سال ۹۶ و تبریک سال جدید برگزار شد. در این مراسم، آقای منصور آقاکبیری مدیر عامل شرکت با تبریک سال جدید و تقدیر و تشکر از کارکنان شرکت بابت تلاش‌های یکساله آنها اظهار داشت:

با توجه به چشم انداز آتی و شرکت مشی مشخص شده برای شرکت سال ۹۶ سال نسبتا خوبی برای شرکت بوده و امید است که این روند در سال ۹۷ نیز اادامه داشته باشد.

همچنین آقایان مجید صالحی رئیس هیئت مدیره و احمدرضا غیور نائب رئیس هیئت مدیره نیز به بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.

در پایان برنامه نیز جهت تشکر تلاشهای یکساله کارکنان، مراسم ناهار تدارک دیده شد.

برای حسن ختام مراسم نیز عکسی دسته جمعی گرفته شد.

    برخی از کارفرمایان ما: