در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۴ راس ساعت ۱۰ صبح ، مانور برق گرفتگی طبق سناریو در پست برق  EFS-B انجام شد.  مانور دقیقا در زمان برنامه ریزی شده شروع شد و مراحل مانور با مشارکت و همکاری واحدهای درگیر انجام پذیرفت .یکی از پرسنل شرکت به نام آقای عباس سلطانی حین کار برروی تابلوی   pc01 بوده که ناگهان دچار شک ناشی از برق گرفتگی شده و به روی زمین می افتد.

گزارش عملکرد
پرسنل در جدول زیر به اجمال توضیح داده شده است :

فعالیت

مسئول مربوطه تاریخ ساعت
شروع مانور مهندس کریمی ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ ۱۰:۰۰
اطلاع به اورژانس علی بهرامی ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ ۱۰:۰۳
اطلاع به آتش نشانی علی بهرامی ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ ۱۰:۰۳
اطلاع به مسئول ایمنی شرکت علی بهرامی ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ ۱۰:۰۳
چک کردن علائم حیاتی مصدوم مهدی انصاریپور ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ ۱۰:۰۴
حضورآتش نشانی در محل ———– ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ ۱۰:۰۶
حضور اورژانس ———– ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ ۱۰:۰۸
انتقال مصدوم به اورژانس اورژانس و آتش نشانی ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ ۱۰:۱۳
ایمن نمودن محل مهدی انصاریپور ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

۱۰:۱۴

نقاط قوت :

– حضور سریع گروه های امدادی در محل حادثه

– عدم وقوع حادثه مجدد طی عملیات امداد و نجات

– نجات سریع مصدوم

– انجام کلیه مراحل درحداقل زمان

  • حضور مدیریت ایمنی و آتش نشانی ، سرپرست آتش نشانی ، کارشناسان ایمنی مرکز و توزیع
    برق و توسعه انرژی سیالات پس از شروع مانور

 

در پایان ازکلیه گروه های اورژانس و آتش نشانی و ناحیه انرژی سیالات و واحد درگیر
مانور تشکر و قدردانی می گردد.

 

    برخی از کارفرمایان ما: