فعالیت های این شرکت در چهار بخش ذیل خلاصه می شود:

  1. ارائه خدمات فنی و مهندسی ،طراحی،تهیه تجهیزات و نصب،تست و راه اندازی پست های فشار قوی و خطوط انتقال نیرو.
  2. طراحی،تهیه تجهیزات،نصب و تست و راه اندازی برق و ابزار دقیق صنایع پتروشیمی،صنایع فولاد و واحد های صنعتی.
  3. ارائه خدمات فنی و مهندسی،طراحی،تهیه تجهیزات و نصب و راه اندازی شبکه های توزیع و پست های هوایی و زمینی توزیع.
  4. طراحی سازه و ساختمانی پروژه های فوق الذکر و اجرای عملیات ساختمانی.

    برخی از کارفرمایان ما: