پروژه های در دست اجرا

سوابق پروژه های در دست اجرا
ردیف
عنوان پروژه
کارفرما
تاریخ ابلاغ قرارداد
درصد پیشرفت
۱
تامین تجهیزات و اجرای پست ۱۳۲/۴۰۰
کیلوولت خواف و ۲۰/۱۳۲ کیلوولت سنگان
شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان
۳۰/۰۹/۹۵
۵
۲
احداث خط انتقال ۲۰ مگاوات از پتروشیمی فجر و ساخت و تجهیز پست پاساژ ۳۳ کیلوولت اراضی سازمان بنادر و کشتیرانی استان خوزستان
سازمان بنادر و کشتیرانی استان خوزستان
۲۸/۱۱/۹۴
۴۰