پروژه های در دست اجراء

پست 230 کیلوولت نیروگاه اسلام آباد (اصفهان2)

عنوان پروژه: توسعه و بهینه سازی پست 230 کیلوولت نیروگاه اسلام آباد ( اصفهان 2 ) به صورت کلید در دست

کارفرما: شرکت سهامی برق منطقه ای اصفهان

وضعیت پروژه: در دست انجام

درصد پیشرفت: %5

مبلغ پروژه: 25/813/406/841 ریال

جابجایی خطوط گاز نورد گرم شهید خرازی

عنوان پروژه: عملیات ساختمانی، طراحی، تهیه، نصب، تست و راه اندازی و جابجایی خطوط گاز نورد گرم شهید
خرازی به صورت PC

کارفرما: مجتمع فولاد مبارکه

وضعیت پروژه: در دست انجام

درصد پیشرفت: %20

مبلغ پروژه:  79/377/447/410 ریال

فلومترهای گاز ازت انرژی سیالات مجتمع فولاد مبارکه

عنوان پروژه: تهیه و تامین تجهیزات، لوازم و مصالح و مواد مورد نیاز و اجرای عملیات نصب، تست و راه اندازی
فلومترهای شبکه گاز ازت در ناحیه انرژی سیالات مجتمع فولاد مبارکه

کارفرما: مجتمع فولاد مبارکه

وضعیت پروژه: در دست اجراء

درصد پیشرفت: %45

مبلغ قرارداد: 5,012,891,364 ریال

پست 400/132 کیلوولت خواف و پست 132/20 کیلوولت سنگان

عنوان پروژه: تامین تجهیزات و اجرای پست 400/132 کیلوولت خواف و 132/20 کیلوولت سنگان

کارفرما: شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان

وضعیت پروژه: در دست انجام

درصد پیشرفت: %5

مبلغ پروژه:  107,073,021,447 ریال

خط انتقال 20 مگاوات از پتروشیمی فجر و ساخت و تجهیز پست پاساژ 33 کیلوولت

عنوان پروژه: احداث خط انتقال 20 مگاوات از پتروشیمی فجر و ساخت و تجهیز پست پاساژ 33 کیلوولت
اراضی سازمان بنادر و کشتیرانی استان خوزستان

کارفرما: سازمان بنادر و کشتیرانی استان خوزستان

وضعیت پروژه: در دست انجام

درصد پیشرفت: %95

مبلغ پروژه: 97/995/081/000 ریال

    برخی از کارفرمایان ما: