هدف شرکت

شرکت فنی مهندسی همت کاران با بکارگيري متخصصين دانشگاه و صنعت و نیروهای فنی مستعد در جهت فعاليتهاي کاربردي، پژوهشي و توسعه اي در صنعت برق شکل گرفت. اين شرکت در راستاي اعتلای سطح کیفی و خوداتکائي بخش صنعت برق در زمينه هاي مختلف طراحي مهندسي، تهیه تجهیزات، نصب و تست و راه اندازی فعاليت دارد. از طرفي جذب و بکارگيری فنآوري هاي جديد و مناسب در بخش های فوق از اهداف شرکت مي باشد.

    برخی از کارفرمایان ما: