شبکه های توزیع

بسیاری از پروژه های پست و خط انجام شده توسط این شرکت به صورت EPC می باشد به طوری که پس از انجام مراحل طراحی، تأمین تجهیزات و عملیات اجرایی بخش ساختمانی، این شرکت عهده دار انجام نصب تجهیزات برقی و تست و راه اندازی کامل کلیه تجهیزات بخش فشار قوی، فشار ضعیف، رله های حفاظتی و مدارات کنترلی و حفاظتی نیز می باشد که برخی از پروژه های انجام شده به شرح زیر می باشند.

    برخی از کارفرمایان ما: