زمینه های فعالیت

فعالیت های این شرکت در چهار بخش ذیل خلاصه می شود:
۱) ارائه خدمات فنی و مهندسی ،طراحی،تهیه تجهیزات و نصب،تست و راه اندازی پست های فشار قوی و خطوط انتقال نیرو.
۲) طراحی،تهیه تجهیزات،نصب و تست و راه اندازی برق و ابزار دقیق صنایع پتروشیمی،صنایع فولاد و واحد های صنعتی.
۳) ارائه خدمات فنی و مهندسی،طراحی،تهیه تجهیزات و نصب و راه اندازی شبکه های توزیع و پست های هوایی و زمینی توزیع.
۴) طراحی سازه و ساختمانی پروژه های فوق الذکر و اجرای عملیات ساختمانی.