بندر امام

خط انتقال 20 مگاوات از پتروشیمی فجر و ساخت و تجهیز پست پاساژ 33 کیلوولت

عنوان پروژه: احداث خط انتقال 20 مگاوات از پتروشیمی فجر و ساخت و تجهیز پست پاساژ 33 کیلوولت اراضی سازمان بنادر و کشتیرانی استان خوزستان

کارفرما: سازمان بنادر و کشتیرانی استان خوزستان

وضعیت پروژه: در دست انجام

درصد پیشرفت: %80

مبلغ پروژه: 78/396/064/802 ریال

۴
۹
۱۳
۱۴
IMG_2298
IMG_2738
۲

 

    برخی از کارفرمایان ما: